suhrthu.com

suhrthu.com

Suhrthu.com വിനോദത്തിനും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പഠനത്തിനും ഒപ്പം ആനുകാലികമായ കാര്യങ്ങള്‍ക്കും പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന ചര്‍ച്ചാ വേദി,ബ്ലോഗുകള്‍,ചാറ്റ് റൂം,വീഡിയോകള്‍ എന്നിവ, മലയാളിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന വിശേഷണം ...

Domain Name suhrthu.com
Favicon suhrthu.com
Google Page Rank 1
Alexa Rank #69179
Page Size 10.5 KB
Ip Address 64.237.33.226
Heading H1: 1, H2: 0, H3: 0, H4: 0, H5: 0, H6: 1
Images 0 GIF, 1 JPG, 5 PNG

Website Meta Analysis

Title Suhrthu.com സുഹൃത്ത്.കോം - പൂര്‍ണ്ണമായും മലയാളത്തിലുള്ള ഏക സോഷ്യല്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് - അര ലക്ഷത്തോളം അംഗങ്ങള്‍ Suhrthu.com
Meta Keyword suhruth, suhruthu, orkut, suhrth, koottu, malayalam, scraps, network, suhrthu, social
Meta Description Suhrthu.com വിനോദത്തിനും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പഠനത്തിനും ഒപ്പം ആനുകാലികമായ കാര്യങ്ങള്‍ക്കും പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന ചര്‍ച്ചാ വേദി,ബ്ലോഗുകള്‍,ചാറ്റ് റൂം,വീഡിയോകള്‍ എന്നിവ, മലയാളിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന വിശേഷണം

Technical Analysis

Webserver nginx admin
Ip Address 64.237.33.226
Domain Age
Javascript Library
Language used HTML, CSS, Javascript

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) header show data header response from ninodezign.com.

HTML Analysis

 • server: nginx admin
 • date: Fri, 28 Jun 2013 15:52:09 GMT
 • content-type: text/html
 • connection: keep-alive
 • vary: Accept-Encoding
 • x-powered-by: PHP/5.3.20
 • x-cache: HIT from Backend
 • content-encoding: gzip
 • x-google-cache-control: remote-fetch
 • via: HTTP/1.1 GWA

Domain Name: SUHRTHU.COM

Registrant:
PrivacyProtect.org
Domain Admin ( email )
ID#10760, PO Box 16
Note - All Postal Mails Rejected, visit Privacyprotect.org
Nobby Beach
null,QLD 4218
AU
Tel. +45.36946676

Creation Date: 03-Feb-2010
Expiration Date: 03-Feb-2013

Domain servers in listed order:
keltechosting.earth.orderbox-dns.com
keltechosting.mars.orderbox-dns.com
keltechosting.mercury.orderbox-dns.com
keltechosting.venus.orderbox-dns.com


Administrative Contact:
PrivacyProtect.org
Domain Admin ( email )
ID#10760, PO Box 16
Note - All Postal Mails Rejected, visit Privacyprotect.org
Nobby Beach
null,QLD 4218
AU
Tel. +45.36946676

Technical Contact:
PrivacyProtect.org
Domain Admin ( email )
ID#10760, PO Box 16
Note - All Postal Mails Rejected, visit Privacyprotect.org
Nobby Beach
null,QLD 4218
AU
Tel. +45.36946676

Billing Contact:
PrivacyProtect.org
Domain Admin ( email )
ID#10760, PO Box 16
Note - All Postal Mails Rejected, visit Privacyprotect.org
Nobby Beach
null,QLD 4218
AU
Tel. +45.36946676

Status:LOCKED

Technical Analysis


DNS servers
keltechosting.venus.orderbox-dns.com
keltechosting.earth.orderbox-dns.com
keltechosting.mercury.orderbox-dns.com
keltechosting.mars.orderbox-dns.com


DNS Records

Answer records
suhrthu.com NS  keltechosting.mercury.orderbox-dns.com 38400s
suhrthu.com NS  keltechosting.earth.orderbox-dns.com 38400s
suhrthu.com NS  keltechosting.mars.orderbox-dns.com 38400s
suhrthu.com NS  keltechosting.venus.orderbox-dns.com 38400s
suhrthu.com SOA
server: keltechosting.mars.orderbox-dns.com
email: ratheeshparur@gmail.com
serial: 2013011103
refresh: 7200
retry: 7200
expire: 172800
minimum ttl: 7200
38400s
suhrthu.com A 64.237.33.226 28800s

Authority records

Additional records

IP 64.237.33.226 Analysis

Country Code :
Country Code3 :
Country Name :
City :
Continent Code :
Latitude :
Longitude :

No whois ip data for 64.237.33.226

In Page Analysis

Traffic Analysis

Magestic Backlinks

Daily Ranks

Rank Trend

Visitor Trend

Bounce Trend

HTML Analysis

HTML validation
 • 21 Errors
 • 2 Warnings
Ratio Text/Html

0.8482533768048439

Message Error
 • Error Line 10, Column 44: Bad value title for attribute name on element meta: Keyword title is not registered.
  <meta name="title" content="സുഹൃത്ത്.കോം" />
  Syntax of metadata name:
  A metadata name listed in the HTML specification or listed in the WHATWG wiki. You can register metadata names on the WHATWG wiki yourself.
 • Error Line 49, Column 155: Attribute dojotype not allowed on element a at this point.
  …OrNC="" _appUrl="http://w.suhrthu.com/main/authorization/signIn?chat=true"></a>
  Attributes for element a:
  Global attributes
  href
  target
  rel
  media
  hreflang
  type
 • Error Line 49, Column 155: Attribute _isadminornc not allowed on element a at this point.
  …OrNC="" _appUrl="http://w.suhrthu.com/main/authorization/signIn?chat=true"></a>
  Attributes for element a:
  Global attributes
  href
  target
  rel
  media
  hreflang
  type
 • Error Line 49, Column 155: Attribute _appurl not allowed on element a at this point.
  …OrNC="" _appUrl="http://w.suhrthu.com/main/authorization/signIn?chat=true"></a>
  Attributes for element a:
  Global attributes
  href
  target
  rel
  media
  hreflang
  type
 • Warning Line 71, Column 314: Bad value http://api.ning.com:80/files/KxOJnZOl4Fwj6kQ2ddRJBQO2yquSdwXRo*RhViiwAj1VyDtbaqhIugVHbRjy9nxcE97FdGuMvLDySE2y3mnfPecFNXdLGSq7/loginbutton.png for attribute src on element img: Ports under 1024 should be accessed using the appropriate scheme name.
  …VyDtbaqhIugVHbRjy9nxcE97FdGuMvLDySE2y3mnfPecFNXdLGSq7/loginbutton.png"></a></p>
  Syntax of IRI reference:
  Any URL. For example: /hello, #canvas, or http://example.org/. Characters should be represented in NFC and spaces should be escaped as %20.
 • Error Line 71, Column 314: An img element must have an alt attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images.
  …VyDtbaqhIugVHbRjy9nxcE97FdGuMvLDySE2y3mnfPecFNXdLGSq7/loginbutton.png"></a></p>
 • Error Line 79, Column 132: Bad value _new for attribute target on element a: Reserved keyword new used.
  …്‌സൈറ്റ് <a href="http://www.ning.com/help/" target="_new">help center</a>.</p>
  Syntax of browsing context name or keyword:
  A browsing context name or keyword is either any string that does not start with an underscore ( _) or a string that case-insensitively matches one of: _blank, _self, _parent, or _top.
 • Error Line 84, Column 162: No space between attributes.
  …dium" size="20"/><input type ="hidden"id="ip" name="ip" value="128.30.52.71" /…
 • Error Line 101, Column 184: & did not start a character reference. (& probably should have been escaped as &amp;.)
  …=user_birthday%2Cuser_location%2Cemail&token_url=http%3A%2F%2Fw.suhrthu.com%2F…
 • Error Line 103, Column 174: & did not start a character reference. (& probably should have been escaped as &amp;.)
  …%2Fwww.google.com%2Faccounts%2Fo8%2Fid&token_url=http%3A%2F%2Fw.suhrthu.com%2F…
 • Error Line 104, Column 153: & did not start a character reference. (& probably should have been escaped as &amp;.)
  …dentifier=http%3A%2F%2Fme.yahoo.com%2F&token_url=http%3A%2F%2Fw.suhrthu.com%2F…
 • Warning Line 111, Column 288: Bad value http://api.ning.com:80/files/ziF-yhPoT9*Nk8ttslN2NZjKYIMXSvSnf979T709krqZ*WnpdRb9as*E8Ma8VPS9lHAlYbQ75btIkdrNMpUMLfawu4Vf5D44/511872307.jpeg?width=40&height=40&crop=1%3A1 for attribute src on element img: Ports under 1024 should be accessed using the appropriate scheme name.
  …h=40&amp;height=40&amp;crop=1%3A1" height="40" width="40" alt="????? ??????" />
  Syntax of IRI reference:
  Any URL. For example: /hello, #canvas, or http://example.org/. Characters should be represented in NFC and spaces should be escaped as %20.
 • Warning Line 112, Column 314: Bad value http://api.ning.com:80/files/zoGFYsIld9zUkILk0jKBZ0cQqWDn3qyjD8e4fQ5xnmr4ZmVZZc9*mDEX4Lh3vYZ4bYozyKdTErn3JR8okhjD6ZbGiDLggDO7/799398049.jpeg?xgip=27%3A0%3A234%3A234%3B%3B&width=40&height=40&crop=1%3A1 for attribute src on element img: Ports under 1024 should be accessed using the appropriate scheme name.
  …h=40&amp;height=40&amp;crop=1%3A1" height="40" width="40" alt="????? ??????" />
  Syntax of IRI reference:
  Any URL. For example: /hello, #canvas, or http://example.org/. Characters should be represented in NFC and spaces should be escaped as %20.
 • Warning Line 113, Column 313: Bad value http://api.ning.com:80/files/7xoswFprdyoqaPeQzopJfwUY6*WJ*CnE6Ulzxt7m3BKZF-2XjIcZLdvpc8*EKnCzkz20Zz8jbTGcWs62BqWQAKcRsMefOIDn/999846471.jpeg?xgip=0%3A0%3A291%3A291%3B%3B&width=40&height=40&crop=1%3A1 for attribute src on element img: Ports under 1024 should be accessed using the appropriate scheme name.
  …h=40&amp;height=40&amp;crop=1%3A1" height="40" width="40" alt="????? ??????" />
  Syntax of IRI reference:
  Any URL. For example: /hello, #canvas, or http://example.org/. Characters should be represented in NFC and spaces should be escaped as %20.
 • Warning Line 114, Column 317: Bad value http://api.ning.com:80/files/Xc9jKwMkq5gJ*4FoqSm4mA5kEzZiK1JVUyk6cQ3kKFf1wlKKueLxBp7zRr7*pGBWpq7yn9JXCBq1jhwdLe7Fl-RBtxOq1j*l/648974053.jpeg?xgip=324%3A0%3A1936%3A1936%3B%3B&width=40&height=40&crop=1%3A1 for attribute src on element img: Ports under 1024 should be accessed using the appropriate scheme name.
  …h=40&amp;height=40&amp;crop=1%3A1" height="40" width="40" alt="????? ??????" />
  Syntax of IRI reference:
  Any URL. For example: /hello, #canvas, or http://example.org/. Characters should be represented in NFC and spaces should be escaped as %20.
 • Error Line 133, Column 39: Element style not allowed as child of element noscript in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)
  	<style type="text/css" media="screen">
  Contexts in which element style may be used:
  If the scoped attribute is absent: where metadata content is expected.
  If the scoped attribute is absent: in a noscript element that is a child of a head element.
  If the scoped attribute is present: where flow content is expected, but before any other flow content other than inter-element whitespace, and not as the child of an element whose content model is transparent.
  Content model for element noscript:
  When scripting is disabled, in a head element: in any order, zero or more link elements, zero or more style elements, and zero or more meta elements.
  When scripting is disabled, not in a head element: transparent, but there must be no noscript element descendants.
  Otherwise: text that conforms to the requirements given in the prose.

Visitor Analysis

Daily Visitor

1.167 visits

Daily Visitor